Mgr. Jakub Hlásek, advokát

se sídlem advokátní kanceláře Rudolfovská 42
370 01 České Budějovice

IČ: 045 06 901
ev. č. ČAK 16601

email: advokat.hlasek@hlasek.cz
tel.: 777 737 002

Zaměření na:

Občanské právo
Právo obchodních společností
Trestní právo
Dosažení 12 bodů v evidenční kartě řidiče, dopravní přestupky
Insolvenční právo, návrh na schválení oddlužení, konkurs
Ochrana osobních údajů

Jsem advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory a věnuji se zejména právu obchodnímu, občanskému, insolvenčnímu, trestnímu a dopravnímu/přestupkovému.

V oblasti obchodního práva a práva obchodních společností poskytuji služby týkající se zejména zakládání či změn obchodních společností, řešení otázek týkajících se vzniku či zániku účasti společníků ve společnosti či družstevníků v družstvu, jejich vypořádání, zejména potom vypořádání společníků ve společnostech s ručením omezeným. Věnuji se však i jiné agendě týkající se běžných i méně běžných situací vznikajících při chodu společnosti či družstva.

V poslední době se v důsledku velké poptávky věnuji i řešení otázek spojených s ochranou osobních údajů (GDPR).

V oblasti občanského práva poskytuji právní služby týkající se všech oblastí tohoto odvětví práva, nejběžnější agendou jsou však služby spočívající v přípravě smluv, jejich výkladu či uplatňování, zejména potom reklamací a nároků z vad.

Věnuji se přípravě a podávání insolvenčních návrhů jak fyzických osob – tedy zejména poradenství, přípravy a sepisu návrhu na povolenní oddlužení – tak návrhů na prohlášení úpadku obchodních společností, tedy způsobu řešení úpadku zpravidla konkursem. Stejně tak pro Vás mohu vypracovat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka.

V trestních věcech jsem pravidelně ustanovován jako obhájce ex offo a s trestním řízením mám zkušenosti i jako smluvní obhájce nebo zmocněnec poškozených. Zejména se věnuji případům týkajícím se dopravních nehod a obecně trestné činnosti spáchané užitím nebo při užívání vozidla.

Právo dopravní a přestupkové, zejména případy dosažení limitu 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče, tedy takzvané „vybodování“, jsou mou druhou nejčastější agendou, ihned po otázkách občanského práva. V mnoha případech jsem řidičům, kteří dosáhli limitu 12 bodů, dokázal pomoci s touto nepříznivou životní situací a pozytí řidičského oprávnění zamezit.

V případě zájmu Vám mohu poskytnout služby advokátní úschovy, tedy uložení listin, peněžních prostředků na zvláštním bankovní múčtu, dle pravidel stanovených právními předpisy pro výkon advokacie.

Právní služby poskytuji na celém území České republiky, dle práva českého a práva Evropské unie. Jsem advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, tedy osobou zákonem oprávněnou poskytovat právní poradenství ve všech věcech, jsa vázán ustanoveními zákona o advokacii a dalšími právními a stavovskými předpisy. Za výkon své činnosti jsem ze zákona a v souladu se stavovskými předpisy pojištěn.

Mgr. Jakub Hlásek, advokát